Bestuursinfo

Agenda Algemene Ledenvergadering 2018

Geachte tuinvrienden, het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging van Volkstuinders Woerden. 

De vergadering wordt gehouden op woensdag 28 maart 2018 om 20.00 uur in het kantine van Parkzicht te Woerden.

Agenda

 1. Opening
 2. “Woerden door het Sleutelgat van de tijd”. Woerden gefotografeerd tussen 1910 en 2010
 3. Mededelingen (voorzitter)
 4. Vaststelling van de notulen ALV van 28 maart 2017 (secretaris / voorzitter)
 5. Jaarverslag van het bestuur en beleid van het bestuur (secretaris / voorzitter)
 6. Jaarverslagen van de drie tuincomplexen (voorzitters van de drie tuincomplexen)
 7. Financieel verslag van het bestuur 2017 (penningmeester)
 8. Verslag van de kascommissie 2017 (kascommissie)
 9. Toelichting en vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten over 2017 (penningmeester).
 10. Decharge van het bestuur (voorzitter)
 11. In de pauze:

“Woerden door het Sleutelgat van de tijd”. Woerden gefotografeerd tussen 1910 en 2010

 1. Vaststelling van contributies en bijdragen voor het jaar 2019 (voorzitter).
 2. Vaststelling van de begroting 2018 (penningmeester / voorzitter)
 3. Verkiezing nieuwe bestuursleden (voorzitter).
 4. Benoeming 3 leden van de kascommissie 2018 (voorzitter)
 5. Benoeming van het lid / de leden die de vereniging willen vertegenwoordigen op het AVVN congres in Driebergen op 16 juni 2018 (voorzitter).
 6. Rondvraag (voorzitter)
 7. Sluiting van de vergadering (voorzitter)
 8. “Woerden door het Sleutelgat van de tijd”. Woerden gefotografeerd tussen 1910 en 2010

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Janmaat, secretaris en waarnemend voorzitter.

Een ieder die reeds vragen heeft, belangstelling heeft voor een positie e.d. hierbij het verzoek om dit vooraf te laten weten aan de secretaris (secretaris@volkstuinwoerden.nl).

 

Agendapunt 5: Jaarverslag 2017 en beleid 2018 van het bestuur

 Het bestuur heeft in 2017 zes maal vergaderd. Tussendoor heeft het dagelijks bestuur diverse keren onderling overlegd.

Op de tuincomplexen Parkzicht, Ons Stekkie en Breeveld is van alles gaande zoals te lezen valt in de diverse jaarverslagen.

Het AVVN congres 2017 is bezocht door Jan Klee en Annemieke van der Vijver van onze vereniging.

Onze complexen hebben zich individueel ingeschreven voor de Rabo fietstocht 2017.

Er zijn met diverse afstanden leuke bedragen bijeen gefietst. Het is een mooie aanvulling voor de kas van het complex, die op een gezellige manier verdiend zijn.

Door het bestuur is in 2017 wederom onder de aandacht gebracht dat ook mede tuinders lid dienen te zijn van de vereniging.

In 2017 zijn wederom de contributies geint zonder acceptgiro te versturen. Dit is redelijk goed verlopen. Bestuur gaat in 2018 anders om met leden dien die (na 1 april) hun contributie niet tijdig, voor 1 april, betalen. In 2017 zijn hier in het bestuur aanvullende afspraken over gemaakt.

De heer Andries de Jong is tijdens de ledenvergadering 2017 afgetreden.

Zijn functie is tot op heden nog niet ingevuld.

Voor de bestuursfunctie voorzitter is nog geen lid gevonden die zich kandidaat heeft gesteld.

Verder hoopt het bestuur dat we in 2018 weer een mooi tuinjaar mogen beleven.

 Agendapunt 7: Financieel verslag van het bestuur 2017 (penningmeester)

 

Het financieel resultaat over boekjaar 2017 komt met € 12.246 iets lager uit dan de verwachtingen volgens de begroting ad € 12.676.

 • Inkomsten:

De hoogte van de jaarlijkse contributie en tuinbijdrage per m2 is niet gestegen t.o.v. 2016.

Het totaal bedrag aan contributie ad € 34.259 komt echter wel lager uit dan de begroting 2017 en de geïnde contributie over 2016. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat een lidmaatschap, normaal gesproken, wordt beëindigd of aangegaan op 31 december, respectievelijk 1 januari. Door enkele mutaties halverwege het jaar, op elk van de drie tuincomplexen, komt het totaal bedrag aan inkomsten een fractie lager uit t.o.v. 2016 en de begroting. De rente inkomsten op onze spaarrekening is nog verder teruggelopen.

Het gemiddelde rentepercentage over 2017 komt uit op 0,05%.

 • Uitgaven:

De jaarlijkse huurafdracht aan de gemeente Woerden is onze grootste kostenpost.

In 2017 is de huur van de tuingronden gestegen met 1,2% naar een totaal bedrag van € 14.919. Deze stijging is vergelijkbaar met voorgaande jaren en het is op dit moment niet de verwachting dat hier in 2018 verandering in komt.

 • Balans:

De balanspost waarborgsommen moet op 31 december van elk jaar gelijk lopen aan de borg zoals deze is vastgelegd in de ledenlijst per dezelfde datum.

Gedurende de afgelopen jaren is deze vergelijking enigszins uit balans geraakt. Omdat de

reservering op de balans hoger uitkomt dan het totaal bedrag aan borg volgens de ledenlijst

hebben we het meerdere ad € 1.686 toegerekend via rekening courant aan de drie tuincomplexen.

 • Overigen:

Gedurende het boekjaar 2017 hebben zich geen verdere financiële bijzonderheden voorgedaan. De kascommissie heeft op 3 februari 2018 de cijfers van de vereniging over 2017 gecontroleerd en alles in orde bevonden.

 

Agendapunt 12: Contributies en bijdragen en 2018

Contributie en bijdrage voor 2019:

 • Bestuur stelt voor om voor 2019 geen wijzigingen door te voeren

 

Agendapunt 14: Verkiezing nieuw bestuursleden

 De heer Andries de Jong is tijdens de ledenvergadering 2017 afgetreden.

Zijn functie is tot op heden nog niet ingevuld.

Voor de bestuursfunctie voorzitter is nog geen lid gevonden die zich kandidaat heeft gesteld.

 

Bestuur zou het op prijs stellen als u overweegt een bijdrage te leveren aan onze vereniging door de voorzittershamer op te pakken. Als u wilt weten wat dit allemaal inhoud willen wij u graag informeren over deze dankbare taak.

Tevens is de penningmeester, Bart Briedé aftredend, maar herkiesbaar.

De kandidaatstelling van een ander lid van de vereniging voor een bestuursfunctie dient conform artikel 9 lid 6 van de statuten door ten minste vier leden en conform artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement schriftelijk te geschieden bij het bestuur uiterlijk drie dagen vóór de algemene ledenvergadering.

 

Agendapunt 2, 11 en 19:

Fedor Kooijman heeft een fraaie serie “videofoto’s” gemaakt. Door op dynamische manier oude met nieuwe foto’s te vergelijken krijgt men een goede indruk hoe bekende plekjes in Woerden in de loop van zo’n honderd jaar zijn veranderd.

 

Hieronder vindt u de bestuurlijke mededelingen, reglementen, statuten en notulen.
de links geven vervolgens de pdf weer.

Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement inleg
Tuinreglement
Statuten