Privacy

Privacy

Op de 3 tuincomplexen van Volkstuinvereniging Woerden -te weten Breeveld, Parkzicht en Ons Stekkie- wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze tuinders. In verband met het lidmaatschap, mailverkeer, inloggen op onze website, toezending van Tuindersinfo en postverkeer worden er gegevens van tuinders in de administratie vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het beheer van de individuele tuinen op de 3 tuincomplexen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot leden van bestuur, webmaster, tuincommissies en evenementencommissies.
In het algemeen geldt de afspraak: ‘Geen toegang, tenzij het voor de uitoefening van specifieke taken noodzakelijk is.’ In onderstaande gedragscode is vastgelegd op welke wijze wij de privacy van de leden waarborgen.
U hebt als lid altijd het recht tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, voor zover wij die niet strikt noodzakelijk hebben voor onze beheersactiviteiten. Daartoe kunt u contact opnemen met de voorzitter van de tuincommissie van uw tuincomplex.

Gedragscode (ingangsdatum 25-05-2018)

  1. Inschrijfformulieren van aangesloten tuinders worden beveiligd bewaard, achter slot en grendel of ingescand op de computer van de secretaris.
  2. E-mailverkeer geschiedt BCC, zodat de e-mailadressen van de ontvangers afgeschermd blijven.
  3. Er hangen slechts lijstjes met contactgegevens van tuinders met een speciale taak in de kantine, voor zover zij er jaarlijks toestemming voor geven.
  4. Ledenlijsten zijn slechts beschikbaar voor het hoofdbestuur en de webmaster, voor de tuin- en evenementencommissies voor zover die het eigen complex betreffen. Informatie wordt niet met derden gedeeld dan na uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

Toestemming publicatie foto’s en video’s

Op onze website https://www.volkstuinwoerden.nl/ en in de Tuindersinfo worden foto’s gepubliceerd van de activiteiten op de 3 complexen Breeveld, Parkzicht en Ons Stekkie. We plaatsen bij deze foto’s geen namen van tuinders.
Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u of uw familieleden op internet of in ons blad verschijnen. Daarom vragen wij uw toestemming voor het gebruik van foto’s.
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s op onze website en in de Tuindersinfo. Het kan voorkomen dat anderen foto’s maken tijdens activiteiten en via de social media op internet plaatsen. Daar hebben wij geen invloed op en terughoudendheid wordt aanbevolen.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven.
Wilt u de ingevulde toestemmingsverklaring inleveren bij uw tuincommissie?

U kunt hier ook het formulier downloaden, printen en dan invullen.